โครงการอบรม

หลักสูตร  “การติดตั้งเครื่องที่ให้บริการ Internet (Internet Server)”  รุ่นที่ 4

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2551

   การให้บริการ Internet นั้น สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องที่ให้บริการ (Server) โดยไม่ว่าจะเป็นบริการใดก็ตาม  ดังนั้นการให้บริการต่างๆ จำเป็นต้องมี Server และจะต้องทำการติดตั้งให้ถูกต้องสำหรับในการใช้งาน ซึ่งถ้าติดตั้ง Server ไม่ถูกต้องระบบก็ไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Server ที่ให้บริการทางด้าน Internet ซึ่งได้แก่ DNS Server, Mail Server, WWW server, FTP Server และ Proxy Server ในระบบปฏิบัติการ Unix

รายละเอียดหลักสูตร

1. การติดตั้งและการตั้ง Configuration เพื่อให้การบริการเป็น DNS Server

2. การติดตั้งและการตั้ง Configuration เพื่อให้การบริการเป็น Mail Server

3. การติดตั้งและการตั้ง Configuration เพื่อให้การบริการเป็น WWW Server

4. การติดตั้งและการตั้ง Configuration เพื่อให้การบริการเป็น FTP Server

5. การติดตั้งและการตั้ง Configuration เพื่อให้การบริการเป็น Proxy Server

ผู้อำนวยการโครงการ

รศ.ดร.วีระศักดิ์  คุรุธัช    

คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิทยากร

อ.สุรการ  ดวงผาสุข  /  อ.พงษ์สุรีย์  ลิ้มมณีวิจิตร  /  อ.สุเทพ  วิเชียรดิลกกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และฝึกทดลองตามแบบฝึกหัดด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

1. มีความรู้ และสามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้

2. มีความรู้พื้นฐานคำสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix

3. มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

วัน เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 09.00 – 16.00 . ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาคารวานิช

จำนวน

30  คน

ค่าลงทะเบียนอบรม

บุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท

ข้าราชการและนักศึกษาทั่วไป คนละ 3,000 บาท

นักศึกษาและบุคลากร ม.มหานคร คนละ 2,000 บาท

ตลอดการอบรม 3 วัน รวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋า ปากกา อาหารว่าง

ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง และวุฒิบัตร

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%)

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 12 กุมภาพันธ์ 2551

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร F ชั้น 4

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 110, 240

โทรสาร 0-2988-3666 ต่อ 110, 0-2988-4040 ที่วิทยาคารวานิช โทรศัพท์ 0-2655-3181-7 โทรสาร 0-2655-3188

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 217-0-05142-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองจอก และส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร หรือ เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

รับจำนวนจำกัด     สมัครก่อน      มีสิทธิก่อน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คือ หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร