Logo

INH LABVIEW ADV _NIMT


บรรยากาศการอบรม "การประยุกต์ใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง" ที่สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดให้กับ บุคลากร ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561 
ย้อนกลับหน้าแรก