Logo

LEAN 4.0_Co_@SIAM DIAL


โครงการสร้างความยอมรับฯ  หลักสูตร  "การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตแบบลีน" ให้กับ บริษัท สยามไดล์ จำกัด วันที่ 3 ธันวาคม 2561 วิทยากรโดย ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล
ย้อนกลับหน้าแรก