Logo

FTTx @CAT T.


โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย ให้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสูตร "FTTx Network Design" วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ย้อนกลับหน้าแรก