Logo

SERVICE MIND_INH


In-house Training “การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ” ให้กับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute (THTI) กระทรวงอุตสาหกรรม  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
ย้อนกลับหน้าแรก