Logo

GEN XYZ .CO@PrintMaster


โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร” ให้กับ บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
ย้อนกลับหน้าแรก