Logo

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (How to Use English for Business)


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักสูตร  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (How to Use English for Business)

วันที่ 6 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียดหลักสูตร คลิก !!!