Logo

โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconscious for Creative and Happy Working Together) รุ่นที่ 2


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักสูตร   จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconscious for Creative and Happy Working Together) รุ่นที่ 2

วันที่ 16 พ.ค. 2560

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียดหลักสูตร คลิก !!!