Logo

Competency เพื่อการนำไปใช้จริงสำหรับการทำโครงงาน (Competency for Project worker)


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักสูตร   Competency เพื่อการนำไปใช้จริงสำหรับการทำโครงงาน (Competency for Project worker)

วันที่  28 พ.ค. 2560

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียดหลักสูตร คลิก !!!