Logo

อบรม "ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น" รุ่นที่ 9


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด

หลักสูตร "ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น" รุ่นที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2561


        ในการติดตั้งระบบ Unix นั้น สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งนอกจากผู้ดูแลระบบปฏิบัติการมีความสามารถในการจัดการระบบแล้ว ก็คือ การดูแลความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ให้บุคคลภายนอกที่เราไม่ต้องการเข้ามาทําลายข้อมูลของระบบที่ดูแล ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถที่จะไม่ให้ใครทําลายข้อมูลของระบบที่ดูแลได้


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0007&trainingID=14-00022


MUT Training Center

TEL.: 0-2988-3655 ต่อ 2360-1} 092-2464638

E-MAIL: training@mut.ac.th

WEBSITE: www.training.mut.ac.th