Logo

"การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity)" รุ่นที่ 4


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด

หลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity)" รุ่นที่ 4

วันที่  26 ตุลาคม 2561


        การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี 2016 จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น “Knowledge Worker”  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจใน “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


          การอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ จึงเกิดขึ้นเพื่อสอดรับกับการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ระหว่างลูกน้องและลูกน้อง หรือ แม้กระทั่งความขัดแย้งภายในตัวเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำผึ้งหยดเดียวต่อไปภายภาคหน้า  


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0004&trainingID=17-00006


MUT Training Center

TEL.: 0-2988-3655 ต่อ 2360-1} 092-2464638

E-MAIL: training@mut.ac.th

WEBSITE: www.training.mut.ac.th