Logo

"ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม" รุ่นที่ 4


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด

หลักสูตร  "ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม" รุ่นที่ 4

วันที่  31  ตุลาคม 2561


    การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0003&trainingID=16-00024


MUT Training Center

TEL.: 0-2988-3655 ต่อ 2360-1} 092-2464638

E-MAIL: training@mut.ac.th

WEBSITE: www.training.mut.ac.th