Logo

ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement)


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรม

"ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement)"

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม