Logo


โครงการอบรม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย(Sales and Professional Technique to Increase Sales) รุ่นที่ -

หลักการและเหตุผล

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

หัวข้อการฝีกอบรม

Module 1 : Sales Attitude , Concept & Process

- ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

- อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ

     Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย(Problem)

- แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

- ทฤษฏี  “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อสร้าง Customer Value

- คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ


Module 2 : Sales Smart , Analysis & Planning

- บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

(การแต่งกาย , การดูแลตนเอง , ท่วงท่าอิริยาบถ , มารยาท)

- บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ

- ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า

- การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

- เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน


Module 3 : Sales Presentation , Reading & Consult

- เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

- การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

- เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)

- เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”

- จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ

- เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย 


Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation

- การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

- เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

- การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

- การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

- การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบาก

Workshop : แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

                 (Solution)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานขายทุกระดับ

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 18/01/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 31/01/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6101-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th