Logo


โครงการอบรม หลักบริหาร 9 ประการกุญแจทองของหัวหน้างาน (9 Golden Keys for Supervisor) รุ่นที่ -

หลักการและเหตุผล

          องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  

แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาหลักบริหาร 9 ประการกุญแจทองของหัวหน้างาน และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง 

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

Golden Keys 1 :  Qualification &  Rules of Managerial               

    -    ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

    -   คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ 

    -   Workshop : Supervisory Problem

Golden Keys 2 :  Leadership Skills              

    -   ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

    -   การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Golden Keys 3 :  Management Concept & People Management             

    -   แนวคิดและแนวทางการบริหารให้ได้ใจ และได้งาน

    -   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ (Put the Right Man into the Right Job)    

Golden keys 4 :  Communication Skills 

    -   ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

    -   กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

Golden Keys 5 :  Planning & Problem Solving & Decision Making 

    -   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

    -   เทคนิคการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Golden Keys 6 :  Motivation & Delegation Skills  

    -   เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงาน

    -   สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ --> PCT. Model

    -   Workshop :  Motivation Case Study

Golden Keys 7 :  Coaching  Skills 

    -   เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    -   หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

    -   Workshop :  Coaching in action

Golden Keys 8 :  Conflict  Management  Skills

    -   โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง 

    -   การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

Golden Keys 9 :  Change Management & Team Management 

   -   เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

   -   การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

   -   Workshop :  Team Management  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ (Supervisor) ในองค์กร

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 15/09/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/09/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6109-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th