Logo


โครงการอบรม การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)

หลักการและเหตุผล

             กระบวนการทางการขาย สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า การสร้าง Customer Value ของลูกค้า หรือ เทคนิคการเปิดการขาย การเตรียมความพร้อมก่อนพบลูกค้า การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการ การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้ง รวมทั้งการปิดการขาย สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางการขายที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการขายนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการขาย แต่มีอยู่ กระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้อการฝีกอบรม

09.00 – 12.00 น.

1)แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ทางการขาย

2)Workshop : Sale Negotiation Problem

3)แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

4)กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

5)ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

6)ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

7)สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

8)การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

9)Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา

13.00 – 16.30 น.

10) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

11) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

12) Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง

13) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

14) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

15) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

16) Workshop --> Sale Negotiation Solution

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจ

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 12/04/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 30/04/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6104-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9


วิทยากร

1. อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนาช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th