Logo


โครงการอบรม ระบบวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital radio and television systems) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

คนไทยอายุ 40 ปีขึ้นไปจะนึกออกทันทีหากมีคนกล่าวถึง วิทยุทรานส์ซิสเตอร์ วิทยุเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารทางเดียวที่หน่วยงานของรัฐใช้กระจายข่าวสู่ประชาชน ซึ่งต่อมาเอกชนก็ไปขอเช่าสัญญาณจากรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ทำสารคดีข่าว ละครวิทยุ และเพลง เป็นต้น อีกไม่กี่ปีต่อมา ก็มีโทรทัศน์ขาวดำให้คนไทยได้ดูกัน และได้รับความนิยมมากขึ้น จนสุดท้ายกลายเป็นโทรทัศน์สีในที่สุด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่ได้ยกเลิกระบบวิทยุและโทรทัศน์แบบเก่านี้ ทุกวันนี้ในพื้นที่ห่างไกลก็ยังคงใช้งานตามปรกติ ระบบวิทยุและโทรทัศน์แบบเก่านี้เราจะเรียกในทางวิศวกรรมว่า ระบบอนาล็อก ซึ่งคาดว่าจะถูกยกเลิกในอีกไม่นาน ในปัจจุบัน ประเทศไทยเราได้นำระบบโทรทัศน์แบบใหม่ หรือเรียกในทางวิศวกรรมว่า ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล (DIGITAL TV) มากระจายคลื่นคู่ขนานไปกับระบบอนาล๊อกเดิม และรัฐบาลก็จูงใจให้คนไทยหันมาดูโทรทัศน์ดิจิทัลแทนระบบอนาล็อกโดยการแจกคูปองเพื่อไปแลกกล่องรับสัญญาณดิจิทัล (set top box) โดยไม่ต้องซื้อเครื่องโทรทัศน์ใหม่ คาดการณ์ว่าในอีกไม่นาน ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลจะต้องเข้ามาแทนที่ระบบอนาล๊อกอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ที่ทำงานทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ก็ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ซึ่งทำงานทางวิทยุและโทรทัศน์ให้สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรอบรมนี้จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และเติมเต็มความรู้ทางด้านระบบวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยระบบโทรทัศน์และวิทยุดิจิทัลคาดว่าจะถูกนำมาแทนที่ระบบ อนาล๊อกที่ใช้กันในปัจจุบันในอีกไม่นานอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการทำงานของระบบวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้

3. เพื่อให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

หัวข้อการฝีกอบรม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่กระจายคลื่น สายอากาศ การกล้ำสัญญาณแบบอนาล็อก วิทยุกระจายเสียงอนาล็อก โทรทัศน์แบบอนาล็อก ระบบสื่อสารดิจิทัล การกล้ำแบบดิจิทัล การมัลติเพล็กสัญญาณ สัญญาณภาพและรูปแบบ การบีบอัดสัญญาณภาพ ระบบส่งโทรทัศน์ดิจิทัล DVB และหลักการเข้ารหัสสัญญาณภาพ มาตรฐานสากลของวิทยุดิจิทัล วิทยุดิจิทัล โทรทัศน์ดิจิทัล แนวทางการติดตั้งระบบโทรทัศน์ดิจิทัล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้ที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้ด้านระบบสื่อสารไร้สาย

2. ผู้ที่มีฐานความรู้ทางด้านระบบสื่อสาร

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 15/05/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 30/05/2561 - 31/05/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00/6105-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

21
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th