Logo


โครงการอบรม เทคนิคการผลิตแบบ Lean รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

ในการผลิตทุกกระบวนการมักมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเสมอ ทั้งการผลิตมากเกินความจำเป็น การใช้ทรัพยากรในการผลิตที่มากเกินไป จึงสมควรปรับปรุงแบบการผลิตให้เป็นไปในแนวทางของ Lean เพื่อให้การผลิตมีความเหมาะสมใน ทุกๆ ด้าน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การผลิตในรูปแบบของ Lean

หัวข้อการฝีกอบรม

การอบรมบรรยาย เสริมด้วยปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจหลักการของ Lean และสามารถนำไปประยุกต์ใข้งานจริงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และแนวทางการปรับปรุงงาน

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2562 - 09/03/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 22/03/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6203-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th