Logo


โครงการอบรม เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0 (Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0)

หลักการและเหตุผล

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง 3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0
  2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้


หัวข้อการฝีกอบรม

- แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

- Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

-  ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

-  เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า 

-  เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0

-  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

- Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

-  เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0

- Principle 1 : Communicate Channel

- Principle 2 : Distribute Channel

- Principle 3 : Facilitate Channel

- การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0 

- แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

- Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานขายในทุกระดับ

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 03/02/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 17/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th