Logo


โครงการอบรม ติวสอบ TOEIC (TOEIC Tutorial)

หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและการคมนาคมสะดวกขึ้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐ จึงมีการขยายตัว ติดต่อและค้าขายระหว่างประทศมากขึ้น อีกทั้งบริษัทและหน่วยงานหลายแห่งต้องส่งพนักงานไปอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาต่างประเทศ จึงมีความต้องการบุคลากรที่สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหรือไปอบรมต่างประเทศนั้น บริษัทมักพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษจากคะแนนสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นหลัก 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะข้อสอบ TOEIC
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาไวยากรณ์ ทักษะการฟังและการอ่านสำหรับทำข้อสอบ TOEIC
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาเทคนิคการเพิ่มพูนคำศัพท์เพื่อทำข้อสอบ TOEIC

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ลักษณะข้อสอบ TOEIC
 2. ฝึกทำ วิเคราะห์ และแนะแนวเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ส่วนการฟัง
 3. ฝึกทำ วิเคราะห์ และแนะแนวเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ส่วนไวยากรณ์
 4. ฝึกทำ วิเคราะห์ และแนะแนวเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ส่วนการอ่าน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานหรือเลื่อนขั้น 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 24/02/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 14/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th