Logo


โครงการอบรม การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ขั้นต้นสู่การออกแบบใช้งานจริง (Basic Printed Circuit Board Design and Assembly) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้งาน จำเป็นต้องมีแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามวงจรที่ได้มีการออกแบบไว้ นำไปใช้งานเป็นเครื่องต้นแบบ เพื่อทดสอบ และนำไปสู่การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ เนื่องด้วยในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่ได้มีการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรและจำลองการทำงานของวงจรได้ แต่ขาดทักษะทางด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ทำให้การทำงานจึงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยตัววิศวกรผู้ออกแบบเอง การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์จำเป็นต้องการผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในแผ่นวงจรพิมพ์ที่จะออกแบบด้วย จึงจะทำให้ได้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุด


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในการใช้และออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Easy EDA ช่วยในการออกแบบตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถสร้างเป็นแผ่นวงจรพิมพ์เพื่อใช้งานจริง

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ความสำคัญของแผ่นวงจรพิมพ์  
 2. เทคโนโลยีการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ในปัจจุบัน
 3. การใช้โปรแกรม Easy EDA ช่วยในการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับเตรียมสร้างแผ่นวงจรพิมพ์
 4. การใช้โปรแกรม Easy EDA ช่วยในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
 5. การใช้โปรแกรม Easy EDA ช่วยในการออกแบบตัวถังอุปกรณ์ และเทคนิคอื่นๆ
 6. ขั้นตอนการนำไฟล์แผ่นวงจรพิมพ์ที่ออกแบบไว้ไปสู้การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์เพื่อใช้งาน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟวินโดว์ได้
 2. มีความเข้าใจด้านการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์


รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 01/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 23/04/2563 - 24/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

2,900.00 บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th