Logo


โครงการอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบและโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transformation 4.0) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

เป็นความจริงที่ผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอย และยุค 4.0 ทักษะระดับสูงในการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก จะต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์มองในภาพรวมสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมระดับองค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล ประกอบกับมีมุมมองต่อแนวคิดการบริหารงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจถึงโลกทัศน์ของความคิด  แต่ละวิธีการเป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

-

หัวข้อการฝีกอบรม

1. กระบวนทัศน์ในยุคธุรกิจตั้งแต่อดีตถึงอนาคตเพื่อเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์

2. วิเคราะห์มุมมองของแนวคิดการบริหารในเชิงกลยุทธ์ที่มาของแต่ละยุคธุรกิจ 

Workshop : Strategic Management Problem

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการจัดการ / การบริหาร ที่จำเป็นต้องรู้ มี และเป็น (เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์)

4. แนวคิดและนิยามความหมายที่ถูกต้องในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

5. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบแบบแผน

6. วิเคราะห์เจาะลึกแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่ใช้กับการบริหารงาน

Workshop : Strategic Management Direction 

7. วิเคราะห์ระดับของกลยุทธ์ตั้งแต่องค์กรไปจนถึงปฏิบัติการยุค 4.0

(เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์)

8. วงจรธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ถูกทางและถูกต้อง

(ถึงแม้อยู่ในยุคเศรษฐกิจถดถอย)

9. กลยุทธ์การขยายวงจรธุรกิจให้ไปในทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Scalloped Pattern)

Workshop :  Strategic Management - Case 

10. ประเภทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าจะใช้แนวทางและจะจัดการอย่างไร

11. สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 18/03/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 01/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th