Logo


โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

        จากปัญญาการขาดแคลนแรงงาน และอัตราการจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มราคาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กกำลังหันมาสนใจนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรเหล่านั้นต้องยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ เพื่อนำโรงงานไปสู่สมาร์ทโรงงาน (Smart Factory) ได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้จัดอบรมจึงขอนำเสนอหลักสูตรการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น

        ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น และทดลองปฏิบัติงานจริงกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA KR3 R540)


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา KRL(KUKA Robot Language)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสั่งงานให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในการบวนการผลิตเบื้องต้นได้จริง

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. แนะนำโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 2. ความปลอดภัยในการทำงานของหุ่นยนต์
 3. การใช้งานหุ่นยนต์ และสมาร์ทแพด
 4. แนะนำการตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานของหุ่นยนต์ Start-up และ Mastering
 5. การทำ Tool Calibration และ Base Calibration
 6. การโปรแกรมหุ่นยนต์คูก้าเบื้องต้น
 7. การโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
 8. การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
 3. มีความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์


รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 08/05/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 25/05/2563 - 27/05/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

9,900.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th