Logo


โครงการอบรม ระบบสื่อสารไร้สาย 3G/4G (3G/4G Wireless Communication Systems) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ที่เห็นได้ชัดคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone) และโครงข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย (wireless LAN) ซึ่งคนทั่วไปมักจะรู้จักเทคโนโลยีทั้งสองดังกล่าวในชื่อของระบบ 3G/4G และ WiFi ตามลำดับ ในจำนวนคนที่ใช้บริการของระบบสื่อสารไร้สายดังกล่าวนั้น ส่วนมากจะเป็นผู้ซื้อบริการเท่านั้น กล่าวคือขอให้ทราบวิธีใช้ก็เพียงพอ อย่างไรก็ตามยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ช่างเทคนิคและวิศวกร ที่ทำงานด้านการติดตั้ง ออกแบบ รวมไปถึง การแก้ปัญหาระบบสื่อสารไร้สายที่จำเป็นต้องทราบ ทฤษฎีและหลักการทำงานของระบบดีพอสมควรจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในประเทศไทยนั้น โดยทั่วไปแม้ว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเรียนการสอนมักจะสอนไปไม่ถึงหรือไม่สามารถสอนตามเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ทัน บางครั้งสอนได้มากสุดเพียงแค่ หลักการเบื้องต้นของระบบเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการออกไปทำงานจริง ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรอบรมนี้จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้ทางด้านระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้งานกันในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนทฤษฎีของระบบไร้สาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติ

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ระบบ CDMA (Code Division for Multiple Access) 
 2. ระบบ MIMO(Multiple Input Multiple Output)
 3. ระบบ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ที่มีความชอบทางด้านระบบสื่อสารไร้สาย
 2. ผู้ที่มีฐานความรู้ทางด้านระบบสื่อสาร

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 13/03/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 26/03/2561 - 27/03/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 14 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00/6103-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

21


วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ราชู พันธ์ฉลาดช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th