Logo


โครงการอบรม การบริหารความปลอดภัยเพื่ออุบัติเหตุเป็นศูนย์ รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกตามหลักการของ “Safety First” พนักงานทั้งองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการบริหารและป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์นั่นคือไม่เกิดขึ้นเลยจากการทำงาน ในการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุมีวิธีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ในแต่ละองค์กรแต่ก็มีพื้นฐานจากหลักการ 3E ได้แก่ Engineering (การออกแบบด้านวิศวกรรม) Education (การให้ความรู้และการฝึกอบรม) Enforcement (การออกกฎข้อบังคับในการทำงาน) จะสังเกตได้ว่าการฝึกอบรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้น เมื่อพนักงานทั้งองค์กรมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอุบัติเหตุนั้นก็จะเกิดขึ้นลดลงจนเป็นศูนย์

ในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุของอุบัติเหตุ การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) สภาพพื้นที่การทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) และแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ สืบค้นแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนแล้วหาทางแก้ไข การออกแบบการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อความปลอดภัย เรียนรู้ถึงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ โดยหลักการ KYT ด้วยการระดม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุจากการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ การจัดออกแบบและจัดคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการเรียนรู้ถึงจิตวิทยาในการบริหารคน       การจำแนกกิจกรรมของอันตราย สามารถบ่งชี้จัดที่ก่อให้เกิดอันตราย ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งทำแผนควบคุมความเสี่ยงและติดตามผล

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบสาเหตุของอุบัติเหตุ อันตราย และแนวทางในการควบคุมแก้ไขที่สามารถป้องกันหรือลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุอยู่เสมอ

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากงานที่ทำได้

4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานประจำได้

หัวข้อการฝีกอบรม

-  อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน

-  อุบัติเหตุเป็น 0 โดยวิธี KYT

-  การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อความปลอดภัย

-  ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ

-  การบริหารความปลอดภัย บ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 18/10/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 02/11/2561 - 03/11/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00/6110-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th