Logo


โครงการอบรม การติดตั้งระบบการจัดการบริหารการใช้งาน Bandwidth ขององค์กร (QoS) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล

              การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้น มักเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาณการใช้งาน Bandwidth ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการภายในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นในการติดตั้งระบบที่จะบริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth ให้บริการแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผู้ดูแลระบบควรมีความสามารถในการติดตั้งและจัดการระบบบริหารการใช้งาน Bandwidth ขององค์กร (QoS) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบบริหารการใช้งาน Bandwidth ขององค์กร (QoS) รวมไปถึงการ Configure ระบบให้มีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมการใช้ปริมาณ Bandwidth, การควบคุมการเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

หัวข้อการฝีกอบรม

1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และการสร้าง Model ในการทดลอง 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Traffic Control สำหรับ Traffic Shaping 

3. การติดตั้ง Firewall เพื่อทำหน้าที่ Control Traffic สำหรับ Traffic Shaping ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux 

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Linux Advanced Routing สำหรับ Multiple ISP 

5. การติดตั้ง Firewall เพื่อทำหน้าที่ Control Traffic สำหรับ Multiple ISP ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux 

6. การติดตั้งระบบรายงานการใช้ปริมาณ Bandwidth ของระบบเครือข่าย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้ และสามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้ 

2. มีความรู้พื้นฐานคำสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น3. มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 25/10/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 07/11/2561 - 10/11/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6111-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

36
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th