Logo


โครงการอบรม ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making Skills) รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล

   การดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจตลอดเวลา แม้ว่าการตัดสินใจจะเป็นส่วนประกอบของชีวิต แต่เมื่อต้องตัดสินใจจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัว ความหนักใจของผู้บริหารทั้งในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมทุกคนก็ล้วนแต่เริ่มจากความกลัวการตัดสินใจ เพราะหากยิ่งมีตำแหน่งสูงขึ้น การตัดสินใจแต่ละครั้งล้วนมีความอยู่รอด หรือความเจริญรุ่งเรืองของผู้อื่นติดตามมาด้วย มากเท่าที่หน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นกำหนดเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลจึงเป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษา ในด้านของหลักเกณฑ์ และวิธีการอย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการหาทางตัดสินใจบนหลักการ และข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจะพบว่าการตัดสินใจแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ส่วนที่เหลือเป็นการตัดสินใจบนความซับซ้อนของจิต และสัญชาติญาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้ หากการตัดสินใจไม่ใช่การตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เพราะบางครั้งกระแสก็ไม่ได้ถูกเสมอไป ก็จะทำให้เราก้าวล้ำหน้าผู้อื่นได้ไม่ยากนัก

วัตถุประสงค์

1. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถสร้างทางเลือกในการตัดสินใจที่มากขึ้น เพื่อช่วยให้การตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้นในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการฝีกอบรม

Module 1 :  Thinking Concept for P&D 

-Systematic Thinking : กระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

-พื้นฐานความคิดสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

-เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ ทั้ง 3 มิติ

*มิติที่ 1 : Analytic Thinking 

*มิติที่ 2 : Synthetic Thinking 

*มิติที่ 3 : Comparative Thinking 


Module 2 : Learning in Action Skill for P&D ---> Part 1

-ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

•   ค้นหาปัญหา (Define the Problem)

    Workshop : Define The Problem

•   รวบรวมข้อมูล (Gather Information)

    - เทคนิคการระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อมูล

•   พัฒนาทางเลือก (Develop Alternatives)

•   ชั่งน้ำหนักทางเลือก (Weigh Alternative)

•   เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best Alternative)

Module 3 : Learning in Action Skill for P&D ---> Part 2

•   ดำเนินการแก้ไข (Implement the Solution)

    - เทคนิคการใช้เหตุผลแบบต่างๆเพื่อการตัดสินใจ

    - จิตวิทยาในการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   

•   ตรวจวัดความก้าวหน้า (Monitor Progress)

     -สภาพแวดล้อมทั้งระบบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และเราจะจัดการอย่างไร

•   สภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอน (Certain Environment)

•   สภาพแวดล้อมที่เสี่ยง (Risk Environment)

•   สภาพแวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอน (Un-Certain Environment)

Module 4 : Learning in Action Skill for P&D ---> Part 3

- การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

  (5QC Tools)  --> Fish Bone Diagram , Mind Map Diagram , Tree Diagram  Etc.

Workshop : 5QC Tools

-ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem)

 •   ปัญหาที่เกิดเป็นประจำ

 •   ปัญหาที่เกิดไม่สม่ำเสมอ

 •   ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด

 •   ปัญหาที่เกิดโดยไม่คาดคิด (เฉพาะหน้า)    

 •   ปัญหาวิกฤติ

Workshop : ฝึกปฏิบัติร่วมกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการทำงานโดยใช้ P&D Skill

- สรุปทบทวนในเนื้อหาและบริบทที่สำคัญของหลักสูตร คิดและต่อยอดการนำไปใช้

- ถาม-ตอบ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในหลายๆหน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 18/08/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 31/08/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6108-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th