Logo


โครงการอบรม ระบบสื่อสารไร้สาย 3G/4G/5G (3G/4G/5G Wireless Communication Systems) รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ที่เห็นได้ชัดคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone) และโครงข่ายอินเตอร์ เนตไร้สาย (wireless LAN) ซึ่งคนทั่วไปมักจะรู้จักเทคโนโลยีทั้งสองดังกล่าวในชื่อของระบบ 3G/4G และ WiFi ตามลำดับ ในจำนวนคนที่ใช้บริการของระบบสื่อสารไร้สายดังกล่าวนั้น ส่วนมากจะเป็นผู้ซื้อบริการเท่านั้น กล่าวคือขอให้ทราบวิธีใช้ก็เพียงพอ อย่างไรก็ตามยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ช่างเทคนิคและวิศวกร ที่ทำงานด้านการติดตั้ง ออกแบบ รวมไปถึง การแก้ปัญหาระบบสื่อสารไร้สายที่จำเป็นต้องทราบ ทฤษฎีและหลักการทำงานของระบบดีพอสมควรจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในประเทศไทยนั้น โดยทั่วไปแม้ว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเรียนการสอนมักจะสอนไปไม่ถึงหรือไม่สามารถสอนตามเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ทัน บางครั้งสอนได้มากสุดเพียงแค่ หลักการเบื้องต้นของระบบเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการออกไปทำงานจริง ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรอบรมนี้จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้ทางด้านระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้งานกันในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงหลักการทำงานของระบบไร้สาย

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทบทวนทฤษฎีของระบบไร้สาย

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติ

หัวข้อการฝีกอบรม

1.  พื้นฐานระบบสื่อสารดิจิทัล (Introduction to digital communication systems) 

2.  หลักการทำงานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Introduction to mobile phone network)

3.  พัฒนาการของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Evolution of mobile phone network)

4.  ช่องสัญญาณแบบจางหายจากสัญญาณหลายทิศทางของระบบสื่อสารไร้สาย (Multipath fading channel of wireless communication systems)

5.  การแก้ปัญหาการจางหายด้วยหลักการไดเวอร์ซิตี้ (Fading mitigation using diversity)

6.  เทคโนโลยีหลักในระบบ 3G และ 4G (3G – 4G key technologies)

a. ระบบ CDMA (Code Division for Multiple Access) 

b. ระบบ MIMO (Multiple Input Multiple Output)

c. ระบบ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) และ SC-FDMA (Single carrier FDMA)

7. ระบบ CA (Carrier aggregation)

8. แนะนำระบบ 5G

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1.  ผู้ที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้ด้านระบบสื่อสารไร้สาย

2.  ผู้ที่มีฐานความรู้ทางด้านระบบสื่อสาร

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2562 - 13/03/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 25/03/2562 - 26/03/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 14 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00-6203-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

21
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th