Logo


โครงการอบรม สุดยอดนักขายเชิงรุก รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

    จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และ เชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายในตัวบุคคลในลักษณะการทำยอดขาย ในความสุดยอดนักขายแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1)มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย 

2)สร้างทัศนคติที่ดีในงานขายในความเป็นสุดยอดนักขายเชิงรุก 

3)เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย 

4)สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการฝีกอบรม

* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C) 

 C 1 : Company ----> องค์กร (Marketing Mix) - (4P) 

1)Product --> ผลิตภัณฑ์ , ยอดขายและอัตราการเติบโต , วงจรผลิตภัณฑ์ , ภาพลักษณ์ของแบรน , คุณลักษณะ , คุณประโยชน์ และจุดขาย 

2)Price --> ราคาเทียบตลาดเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ สูงหรือต่ำเกินไป 

3)Place --> สะดวกกับลูกค้าหรือไม่ ครบทุกช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายหรือไม่ 

4)Promotion --> ได้ทำอะไรไปบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร 


 C 2 : Competitor --> คู่แข่ง 

1)การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม 

2)การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 

 3)การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

 4)การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ (Product Advantage) 


 C 3 : Customer --> ลูกค้า 

1)ขนาดของตลาด (Market Size) --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้ไปในตลาดนั้นๆในแต่ละปี 

2)อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้มากขึ้นโดยเทียบปี 

3)วิเคราะห์ลูกค้า (First or Later)--> จัดลำดับลูกค้าในการไปก่อนและหลัง 

4)วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Needs and Want) --> ตั้งคำถามเชิงลึก 

5)บทบาทในการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Roles)--> เช็คสถานะบทบาทของลูกค้า 


C 4 : Capability --> ศักยภาพของนักขาย 

1)แนวคิดและทัศนคติในงานขาย 

2)การรู้จักตนเอง 

3)เทคนิคการวางแผนการขาย 

4)เทคนิคการนำเสนอ 

5)การจัดการข้อโต้แย้งและการปิดการขาย 

6)บุคลิกภาพ การวางตัว (มาดนักขาย) 

7)การบริการ และการติดตามการซื้อซ้ำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับนักขายทุกระดับ

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

29/06/2561 - 16/06/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 29/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6106-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9.75
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th