Logo


โครงการอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (How to Use English for Business) รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

             ในปัจจุบัน โลกไร้พรมแดน ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น หลายคนมองว่า นี่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจกับประชาคมโลก แต่ติดปัญหาอยู่ที่ภาษาที่ใช้การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก สำหรับหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ จะเน้นที่การฝึกฝนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิค การจำลองสถานการณ์และกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคที่ดีในการเรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจได้จริง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการแนะนำตัว การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเจรจาต่อรอง การร้องเรียนและวิธีรับมือกับเรื่องร้องเรียน การเขียนจดหมายหรืออีเมล์และการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หัวข้อการฝีกอบรม

            หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเห็นถึงแนวทางในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานกาณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะอื่นๆ ของภาษาอังกฤษด้วย โดยมีหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้


1. เทคนิคต่างๆ ในการตั้งคำถามและการให้คำตอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสารทางธุรกิจ

2. เทคนิคต่างๆ ในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

3. เทคนิคต่างๆ ในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกรณีเกิดความผิดพลาดหรือมีการร้องเรียน

4. เทคนิคต่างๆ ในการต่อรองเจรจาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ

5. การฝึกแนะนำตนเอง ธุรกิจ และบริษัท เพื่อการประชาสัมพันธ์

6. การฝึกนำเสนอผลงานให้กับลูกค้าใหม่ และผู้ที่สนใจ

7. การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 19/05/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 02/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.
2. 09/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.
3. 16/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.
4. 23/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.
5. 30/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6106-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

22.5
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th