Logo


โครงการอบรม การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้วยแผนผังสายธารคุณค่า (Logistics Improvement by Value Stream Mapping (VSM)) รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

แผนผังสาธารคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็นเครื่องมือสำหรับวินิจฉัย โดยแสดงเป็นแผนภาพภายในกระบวนการของทั้งโรงงานให้อยู่บนกระดาษแผ่นเดียว เพื่อนำแผนภาพกระบวนการที่เขียนขึ้นมาวิเคราะห์สาเหตุและนำไปทำการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การเปลี่ยนวัตถุดิบจนเป็น  สินค้าสำเร็จรูป

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงกระบวนการสื่อสาร และ ระบบลำเลียงที่ใช้ ทำให้ทราบว่ากระบวนการใดเกิดมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจำกัดขอบเขตการแก้ไข หรือปรับปรุงได้ตรงจุด

หัวข้อการฝีกอบรม

-  หลักการ และ แนวคิด Value Stream Mapping

-  การเขียน Present state และ Future State ของ Value Stream Mapping

-  ตัวอย่างการใช้ VSM และ การปรับปรุงกระบวนการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 22/05/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 05/06/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6306-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th