Logo


โครงการอบรม ทักษะ Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน(High impact presentation) รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล

    ทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ผู้ที่มีความสามารถในการนำเสนอได้ดี ย่อมมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า เพราะเราใช้การนำเสนองานในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น เช่น นำเสนอข้อมูลให้ลูกค้า หรือห้วหน้างาน ตลอดจนโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตามดังนั้นทักษะการนำเสนอจึงเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกับบุคลากรทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหลักสูตรนำเสนองานอย่างมืออาชีพจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสในผู้อบรมได้ฝึกนำเสนองานและเรียนรู้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ เทคนิคการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารการเตรียมการสำหรับการนำเสนอและได้เรียนรู้เทคนิคการโน้มน้าว จูงใจ เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ การจัดการกับคำถาม

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ความสำคัญของคุณค่าการนำเสนอ 
 2. เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล ABC technique 
 3. การวางแผน และกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ  
 4. การเตรียมการ จัดทำสไลด์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. การวิเคราะห์ผู้ฟัง ทำความรู้จักกับผู้ฟัง 
 6. การเชื่อมต่อ ของเรื่องราวและสไลด์ 
 7. ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ 
 8. การเตรียมสือในการนำเสนอ (preparation) 
 9. กุญแจของความสำเร็จในการนำเสนอ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 08/09/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 21/09/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6109-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th