Logo


โครงการอบรม เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล

      ในการบริหารงานปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องมีผู้นำซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินต่อไปข้างหน้า โดยผู้นำหรือหัวหน้างานในองค์กรนั้นจะต้องมีทักษะในการบริหารงานหลายอย่าง สิ่งหนึ่งนั้นคือการพัฒนาหรือสร้างผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธี ในการนำมาใช้นั้นมีหลายวิธีเช่น การสอนงาน การส่งไปอบรม รวมถึงการมอบหมายงาน เป็นต้น การมอบหมายงานเป็นศิลปะงาน ในการทำงานร่วมกับ ผู้รับงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จผล แต่ก่อนที่จะมอบหมายงานให้กับผู้อื่น ผู้มอบหมายงานควรจะเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ ผู้มอบหมายงานก่อนการมอบหมายงานที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เป็นการลดภาระให้กับหัวหน้างาน ที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจหรือทัศนคติที่ดีต่อผู้รับงาน ทำให้เห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อมอบหมายงาน บทบาทและหน้าที่ของผู้มอบหมายงาน เทคนิคและวิธีในการมอบหมายงาน รวมถึงการควบคุมและติดตามผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้การมอบหมายงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ดั่งที่ได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้มอบหมายงาน 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างการฝึกอบรม

หัวข้อการฝีกอบรม

1. หลักการวิธีการมอบหมายงานและบทบาทของผู้มอบหมายงาน 

2. จิตวิทยาในการบริหารคน และการสื่อสารในที่ทำงาน 

3. การควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) แนวทางในการสั่งงานที่ดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน 

2. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต 

3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 03/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6304-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th