Logo


โครงการอบรม เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพกับ tool ยอดนิยม (Strategic problem solving with favorite tools) รุ่นที่ 7

หลักการและเหตุผล

       หลักสูตรที่จะทำให้ท่าน สนุกกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ผ่านทฤษฎี เทคนิค และ กิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นต่อมการแก้ปัญหา และเซลล์สมองด้านขวาในการสร้างสรรค์ของคุณ มาร่วมเรียนรู้ เทคนิคและทักษะการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบให้ไอเดียคุณบรรเจิด ผสมผสานกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญของการบริหารงานเป็นที่ยอมรับกันว่าทุกองค์กรนั้นย่อมมีปัญหาขององค์กรหากแต่การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินและพัฒนาต่อไปได้หลักที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร คือการมีทีมงานที่มีความเข้าใจในหลักของการตัดสินใจให้ถูกวิธีนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาขององค์กรดังนั้นการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจจึงเป็นกลจักรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและมีความ เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนองค์กรใดที่สามารถสร้างทีมงานให้เป็นนักวิเคราะห์นักตัดสินใจจึงเปรียบเสมือนมีนักวางกลยุทธ์ที่ สำคัญในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลักสูตร “เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพกับ tool ยอดนิยม” จึงถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของทีมงานรวมถึงผู้บริหารที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการแยกแยะสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก

วัตถุประสงค์

1. สามารถแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่นิยมในการแก้ปัญหา 

2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่สร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา และ สามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นทีมด้วย workshop

หัวข้อการฝีกอบรม

    หลักสูตรที่จะทำให้ท่าน สนุกกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ผ่านทฤษฎี เทคนิค และกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นต่อมการแก้ปัญหา และเซลล์สมองด้านขวาในการสร้างสรรค์ของคุณ มาร่วมเรียนรู้เทคนิคและทักษะการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบให้ไอเดียคุณบรรเจิด ผสมผสานกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 • ปรับทัศนคติต่อเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

• ทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

• ขอบเขตปัญหาของคุณอยู่ที่ไหน 

• การรวบรวมข้อมูลให้ตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา 

• การระบุสาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

• เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วย tool ต่างๆ 

• กลยุทธ์กระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ 

• กลยุทธ์การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด the best option ever 

• การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการผิดพลาด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้บริหารองค์กร/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน 

2. พนักงานทุกระดับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 26/03/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 10/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th