Logo


โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9

หลักการและเหตุผล

   เป็นการศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้เบื้องต้น เพื่อเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ การออกแบบโดย Flow Chart Diagram โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปเขียนเป็นโปรแกรมได้ตรงความต้องการ ส่วนที่สอง ส่วนของการเขียนโปรแกรมที่มี Input และ Output โดยมีการรับค่าเพื่อนำไปประมวลผลตามความต้องการของโจทย์ และในส่วนที่สาม ส่วนสุดท้าย เป็นส่วนของการใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Function ในภาษาซี

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักในการออกแบบโปรแกรม โดยสามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด 
  2. ผู้เข้าอบรมจะได้หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ถูกต้อง และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป 
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดในการเขียนโปรแกรมไปเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้นได้

หัวข้อการฝีกอบรม

ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1 

1. ภาษาซีเบื้องต้นโครงสร้างของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี, ตัวบ่งชีและคำสงวน, ประเภทของข้อมูล, ค่าคงที่ 

2. อินพุตและเอาต์พุต ฟังค์ชันอินพุตมาตรฐาน, ฟังค์ชันเอาต์พุตมาตรฐาน 

3. ตัวกระทำการนิพจน์และการแปลงค่าของตัวถูกกระทำ, ตัวกระทำการถ่ายค่า, ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์,ตัวกระทำทางตรรก, การลดรูปนิพจน์ 

ส่วนเนื้อหาของวันที่ 2 

1. การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมคำสั่งในการตัดสินใจ, คำสั่งที่ใช้ในการวนรอบ, คำสั่ง Break, คำสั่ง continue, การวนรอบแบบไม่จำกัด 

2. อาร์เรย์ การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์, การกำหนดค่าตัวแปรอาร์เรย์, การนำตัวแปรอาร์เรย์ไปใช้งาน,การกำหนดตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ 

ส่วนเนื้อหาของวันที่ 3 

1. การใช้งานฟังก์ชั่น การกำหนดและการใช้งานฟังก์ชัน, ฟังก์ชันโปรโตไทป์, ประเภทของฟังก์ชัน, การส่งผ่านข้อมูลแบบกำหนดค่า, การส่งผ่านข้อมูลแบบอ้างอิง, อาร์เรย์และฟังก์ชัน 

2. พอย์เตอร์ ตำแหน่งของหน่วยความจำ, ตัวดำเนินการแอดเดรส, การประกาศตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์,พอยน์เตอร์กับอาร์เรย, คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
  2. เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่การพัฒนาโปรกรมขั้นสูงต่อไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 10/05/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 23/05/2561 - 25/05/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

5,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-10-4003-00/6105-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27


วิทยากร

1. อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th