Logo


โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่นที่ 11

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทํางานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ออกมาจําหน่ายอย่างมากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาดใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น GPS, Accelerometer Sensor, Camera, Multi-Touch Screen มีเทคโนโลยี 3G ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทําให้มีการใช้งาน Android กันอย่างแพร่หลาย และสามารถทํารายได้ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมหรือนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์และบริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ทได้เน้นการเขียนโปรแกรมแล้วทดสอบกับเครื่องจริง (มีเครื่องจริงให้ผู้เข้าอบรมใช้งาน)

หัวข้อการฝีกอบรม

 • การสร้าง GUI - Custom View , Animation 
 • การเขียนโปรแกรมใช้งาน SQLite - Creating & Modifying Databases 
 • การเขียนโปรแกรมใช้งาน GPS - Access GPS , Google Map , Overlay 
 • การเขียนโปรแกรมใช้งาน Sensor - Accelerometer , Multi-Touch 
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - Vibrating , Rebooting 
 • การเขียนโปรแกรมใช้งานระบบ Network - Wifi , Bluetooth 
 • การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Web Service - JSON , XML , HTTP , Facebook 
 • การเขียนโปรแกรมแบบ Background Service - Service , Thread , Timer

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผ่านการอบรม “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน” หรือ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Android มาก่อน

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 14/12/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 27/12/2561 - 28/12/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.

ค่าใช้จ่าย

5,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6112-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

31.5
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th