Logo


โครงการอบรม การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 รุ่นที่ 13

หลักการและเหตุผล

   ปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสมีทิศทางแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั้นคือIPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานจริงในหลายๆ ประเทศทำให้ต้องมีการศึกษาและการติดตั้งอย่างมีความถูกต้องในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ที่จบหลักสูตรจะสามารถที่จะทำการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายที่เป็น IPv4 ไปยัง IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าอบรมให้มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการใช้งานและติดตั้งระบบ IPv6 ที่จะมีการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้ทันที 
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ใช้งานเครือข่าย ในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายของตน เพื่อให้รองรับการใช้งาน IPv6 ได้

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. พื้นฐานของ IPv6 
 2. รูปแบบของ Addressing IPv6 
 3. การแบ่งของ IPv6 
 4. เทคนิคของการทำ Transition 
 5. การทำเครื่องให้สามารถใช้ IPv6 โดยการทำ Tunnel ได้ 
 6. การทำ Router โดยใช้ PC ให้รองรับ IPv6 
 7. การติดตั้ง DNS Server ที่รองรับ IPv6 
 8. การติดตั้ง Web Server ที่รองรับ IPv6 
 9. การติดตั้ง Mail Server ที่รองรับ IPv6

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และมีพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ 
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และมีพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ 
 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 27/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 15/05/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th