Logo


โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่นที่ 12

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทำงานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาดใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น GPS, Accelerometer Sensor, Camera, Multi-Touch Screen มีเทคโนโลยี 3G ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้มีการใช้งาน Android กันอย่างแพร่หลาย และสามารถทำรายได้ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม หรือนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์และบริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ทได้เน้นการเขียนโปรแกรมแล้วทดสอบกับเครื่องจริง (มีเครื่องจริงให้ผู้เข้าอบรมใช้งาน)

หัวข้อการฝีกอบรม


 • Advance User Interface
 • App Widgets
 • Sensors
 • Performance Evaluation
 • Languages and Layouts 
 • Google Map API
 • Google Place API
 • Custom Views
 • Animation

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผ่านการอบรม “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน” หรือ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Android มาก่อน

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 28/02/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/03/2563 - 20/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,900.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-10-4003-00-6303-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

31.5
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th