Logo


โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 29

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ เช่นการเขียนโปรแกรมจากโฟลว์ชาร์ต การโปรแกรมควบคุมกระบวนการด้วยสัญญาณอนาล็อก การควบคุมแบบ PID และการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ โดยในหลักสูตรนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ SIMATIC STEP 7 (S7-300) และทดลองปฏิบัติงานกับ ชุดทดลองกระบวนการทํางานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จรงิ 1 คนต่อ 1 เครื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถใช้งานและสร้างโปรแกรมแบบบล็อคควบคุมการทํางานในระบบควบคุมได้ 
 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเขียนโปรแกรมแบบลําดับควบคุมการทํางานในระบบควบคุมได้ 
 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเขียนโปรแกรมประมวลผลสัญญาณอนาล็อกควบคุมการทํางานในระบบควบคุมได้ 
 4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถใช้งาน PLC เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ ได้

หัวข้อการฝีกอบรม

 • การใช้คําสั่งและฟังก์ชั่นพิเศษแบบต่างๆ 
 • การใช้งานและสร้างบล็อกสําหรับควบคุมการทํางานในระบบควบคุม 
 • การสร้างฟังก์ชั่นและการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม - การกําหนดตําแหน่งของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่างๆ
 • การใช้ภาษา S7 Graph ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบลําดับขั้น 
 • การประมวลผลสัญญาณอนาล็อกในระบบควบคุมและการควบคุมแบบ PID 
 • การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC กับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยระบบเครือข่าย MPI และ PROFIBUS-DP 
 • การค้นหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม (ควรผ่านการฝึอบรม PLC ขั้นพื้นฐาน)

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2562 - 06/03/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/03/2562 - 20/03/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00-6203-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th