โครงการอบรม การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กรบนระบบปฏิบัติการ Linux Server รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

      ในปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรที่เป็นระบบ Intranet ภายใน ซึ่งได้แก่ระบบการรับส่ง e-mail, การใช้ระบบยืนยันตัวตนในการใช้งานระบบ Internet ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนการใช้งานว่าเป็นพนักงานหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการใช้งานหรือไม่ ซึ่งถ้ามีหลายระบบในการให้บริการก็จะต้องมีการใช้งานบัญชีรายชื่อมากกว่า 1 บัญชีรายชื่อ ทำให้พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจะต้องจดจำบัญชีรายชื่อมากกว่า 1 บัญชีรายชื่อ และเมื่อมีการแก้ไขบัญชีรายชื่อจะเกิดความไม่สะดวกในการจัดการ ดังนั้นในการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรในปัจจุบันจึงควรจะเป็นการใช้งานบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลาง เพื่อให้การใช้งานหรือการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ระบบ LDAP 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ระบบ radius 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบน Web Application (website) 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบน Internet Application

หัวข้อการฝีกอบรม

1. การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ระบบ LDAP 

2. การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ระบบ radius 

3. การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบน Web Application (website) 

4. การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลางบน Internet Application

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้ และสามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้ 

2. มีความรู้พื้นฐานคำสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น 

3. มีความรู้พื้นฐานคำสั่งของระบบปฏิบัติการ Windows Server เบื้องต้น

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 08/09/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 22/09/2564 - 25/09/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00-6409-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

24
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com