โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 7

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบัน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างความผูกพัน ระหว่างองค์กรกับบุคลากร มีการใส่ใจต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าจ้าง ตลอดจนการบริหารบุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น นอกจากนี้ “ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)” ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่เริ่มเข้ามามีบทบาททุกๆ องค์กร คือ ในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ ประกอบไปด้วย กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2489 - 2507) กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2523) และกลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2538) และล่าสุด Gen Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบอายุแล้ว อาจจะหมายถึง เด็กฝึกงานในองค์กร นั่นเอง บ้างว่าเป็น iGeneration, internet generation หรือ Silent Generation (เจนเงียบ)เด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Z นี้ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็วมีความอิสระในตัวเองค่อนข้างสูง มีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่เหมือนใคร และไม่อยากให้ใครเหมือน  นอกจากนี้ ชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วทำให้เด็กรุ่น Gen Z มีความอดทนรอคอยต่ำ ชอบทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน แต่กลับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร

     จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของคนต่างเจนเนอเรชั่นนั้นเป็นที่มาของทั้งความคิดสร้างสรรค์และความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น หากเรามีการศึกษาวิเคราะห์ ความคิดพฤติกรรม หรือแนวโน้มการทำงานของคนต่างเจนเนอเรชั่น การบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจน เรียนรู้เทคนิคการติดต่อประสานงานก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เพื่อเกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างกันและนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 

     ดังนั้น หลักสูตร รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz  เพื่อความสำเร็จขององค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อการได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของคนต่างวัย ซึ่งจะช่วยให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานโดยผ่านกิจกรรม Workshop  กิจกรรมสันทนาการ และ การสวมบทบาท ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดวิธีการรับมือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประสานความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation Xyz เพื่อทราบถึงปัญหาและความคาดหวัง นำไปสู่การปรับตัว กำหนดวิธีการรับมือกับคนและสถานการณ์ที่ต่างกัน
  2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของบุคลากรทั้ง 3 Generation เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคน Generation Xyz ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

• เจาะลึกแนวทางการบริหารคน 3 Gen XYz  ให้ทำงานร่วมกัน 

• จิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจคน 3 Gen Xyz  

• เครื่องมือในการวิเคราะห์คนเก่งในแต่ละ Gen (Talent Assessment Grid) 

   - การสืบค้นสุนทรียะ (Aesthetic Inquiry)

• สื่อสารอย่างไรให้โดนใจคน Gen Xyz  

• เทคนิคในการประสานงานคนต่าง Gen Xyz ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล

   - การบริหารความขัดแย้งในคนต่าง Gen

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนังงานทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 02/11/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 16/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com