ดาวน์โหลดเอกสาร (Download Forms)

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครอบรม Public Training ใบสมัครอบรม Public Training

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แบบสำรวจ In-house Training แบบสำรวจการจัดอบรมและสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-house Training) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ใบสมัครอบรม Free Training ใบสมัครอบรม Free Training

- แบบฟอร์มการสมัครสำหรับหลักสูตรอบรมฟรี ของสำนักฝึกอบรมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แบบฟอร์มร่างโครงการฝึกอบรม (วิทยากร) ไฟล์ Word

แบบร่างโครงการ 

- รายละเอียดโครงการอบรม

- ประวัติวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แบบฟอร์มร่างโครงการฝึกอบรม (วิทยากร) ไฟล์ PDF

แบบร่างโครงการ

- รายละเอียดโครงการอบรม

- ประวัติวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฝึกอบรม (วิทยากร) - รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร