ข่าวสาร

โปรโมชั่นดี ๆ ปี 2565 ฝ่าวิกฤตโควิด - 19

จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่มก็ได้ส่วนลด... เราจะสู้ไปด้วยกัน

โครงการอบรม Online ในรูปแบบ "เกมจำลองธุรกิจ"

หลักสูตร "สร้างแนวคิดทางธุรกิจด้วยเกมจำลองธุรกิจ ACCTWORK (Create a Business Concept by ACCTWORK Simulation Game)" Online ฟรี!!! 21 - 22 เม.ย.65

AutoCAD รุ่นที่ 20

วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2565

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

38.25% (70 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


13.11% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


37.16% (68 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.65% (14 Vote) ภาษา


3.83% (7 Vote) อื่นๆ