ความรู้ (Knowledge)

รวมพลังคนต่างวัย GEN XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร

ปัจจุบันการทำงานในองค์กรต่างๆ ประกอบไปด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่หลากหลายช่วงวัย ซึ่งมีแนวคิด พฤติกรรม ในการทำงานแตกต่างกัน ดังนั้น หากเรามีการศึกษาวิเคราะห์ ความคิดและพฤติกรรมเหล่านั้น จะทำให้สามารถบริหาร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งจะช่วยสามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

อ่านทั้งหมด

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้นำในทุกยุคทุกสมัย

ทักษะสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องมีและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้บริหารจึงควรมีความเข้าใจในความสำคัญของขบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและมีหลักการและเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นสมรรถนะหลักของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตัดสินใจของผู้บริหาร ทักษะและความเข้าใจเรื่องขบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนความ  สามาถในการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นคุณสมบัติอันสำคัญประการหนึ่ง อันนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารที่มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เฉียบคมและมองปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน ย่อมจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

อ่านทั้งหมด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) คือ ระบบที่ประสานความสามารถของผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ และการตัดสินใจในองค์กร จากคำนิยามข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการสร้างระบบหนึ่งระบบที่จะสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ทดแทนการทำงานแบบปกติภายในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานในแต่ละส่วนให้เพิ่มขึ้น และลดทรัพยากรด้านบุคลากร เวลา และสถานที่ลงไป

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com