การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34


หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร