การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 52


หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 52


วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร