การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (7 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 3


หลักสูตร การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (7 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 3


วันที่ 3 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร