การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 57


หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 57

วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร