การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาไพธอน (Data Analytics with Python) รุ่นที่ 1


หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาไพธอน (Data Analytics with Python) รุ่นที่ 1

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร