การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น (SolidWorks for Beginners) รุ่นที่ 1


หลักสูตร การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น (SolidWorks for Beginners) รุ่นที่ 1


วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร