เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action) รุ่นที่ 1


หลักสูตร  เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action) รุ่นที่ 1


วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร